โลกของเรา

สิ่งสวยงามที่มีในโลกของเรา

Advertisements

การย่อความ

การย่อความ  คือการเก็บใจความสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่  ให้สั้นกว่าเดิมแต่มีใจความสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์  ว่า ใคร  ทำอะไร   ทีไหน  เมื่อไร  อย่างไร โดยใช้สำนวนภาษาของผู้ย่อเอง

จุดประสงค์ที่สำคัญของการย่อความ

  1. เพื่อรู้จักจับใจความสำคัญของเรื่อง  ว่าเรื่องที่ฟังหรืออ่านเป็นเรื่องของใคร ทำอะไร ที่ไหน  เมื่อไร อย่างไร
  2. เพื่อนำใจความสำคัญไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นหรือเพื่อสรุปเนื้อเรื่องที่ได้ฟัง  ได้อ่านนั้น  เอาไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

หลักการย่อความ

          1.  เขียนคำนำตามประเภทของเรื่อง
          2.  อ่านเรื่องทั้งหมดอย่างละเอียด  อาจจะอ่านถึง  2 – 3 เที่ยว  เพื่อให้เข้าใจเรื่องโดยตลอด
          3.  ทำความเข้าใจศัพท์  สำนวนโวหารในเรื่อง ถ้าเรื่องที่จะย่อเป็นร้อยกรองต้องถอดคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วก่อนจึงย่อ
          4.  สังเกตใจความสำคัญของเรื่องแล้วแยกออกเป็นตอนๆ 
          5.  สรรพนามบุรุษที่ 1 , 2  (ฉัน ผม ข้าพเจ้า คุณ เธอ ฯลฯ) ต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 (พระองค์ ท่าน เขา เธอ

มัน ฯลฯ)  หรือเอ่ยชื่อ
          6.  ถ้าคำเดิมเป็นคำราชาศัพท์ให้คงไว้  แต่ถ้าคำศัพท์หรือศัพท์ทางวิชาการ ควรเปลี่ยนเป็นคำธรรมดาที่ทุกคนเข้าใจ
          7.  ข้อความที่เป็นคำพูดในเครื่องหมายอัญประกาศต้องเขียนใหม่ซึ่งเรียกว่าเปลี่ยนเลขในเป็นเลขนอก
          8.  เรื่องที่ย่อถ้าไม่มีชื่อเรื่อง  ผู้ย่อควรคิดชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับข้อความกับเรื่องที่ย่อ
<การอบรม Social Media

  • การอบรม Social Media เป็นการพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อ่านเพิ่มเติม